Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaparanduse eesvooluga ning Emajõega piirnevate kruntide hoonete ja rajatiste ehitusõiguse määramine.

Planeering kehtestati 03.02.2017. a

Planeeringuala pindala: ca 2,3 ha.