Piirissaare valla üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu protokoll, milles on kajastatud arutelu tulemused, on leitav siit: 2016.03.23_Avaliku_arutelu_protokoll.pdf (kajastab koosoleku arutelu ja tulemusi)


Avalikustamise tulemusena planeeringus tehtavate muudatuste kokkuvõte:
• Eemaldame ettepaneku kohaselt Tooni külas aladelt 1, 2 ning 5 elamumaa juhtfunktsiooni, kuna Tooni külla neid ei soovita (asemele kavandame loodusliku maa). Alal 6 säilitame elamumaa mõõdistatud Suve maaüksuse ulatuses ning Muru katastriüksuse kõrval, ülejäänud ala muudame samuti looduslikuks maaks. Kavandame Suve katastriüksusele juurdepääsu Tooni-Sadama teelt;
• Muudame Tooni küla virgestusrajatise maa vastavalt esitatud ettepanekule haljasala maaks;
• Lisame Tooni külale perspektiivse veetrassi;
• Säilitame Tuletõrje Seltsi ettepanekul Tuletõrje katastriüksusel ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsiooni;
• Lisame Piiri külla reoveepuhasti võimaliku asukoha (pärast kokkulepet volikoguga);
• Lisame Kaupluse maaüksusele ärimaa võimaluse;
• Lisame Saare külla elamumaa vastavalt esitatud ettepanekule;
• Lisame drenaaži tegemise võimaluse planeeringu seletuskirja.


Piirissaare valla üldplaneeringu avalikustamise tulemusel täiendatud materjalid on alla laetavad allpool toodud linkidelt:
Piirissaare_ÜP_seletuskiri.pdf (3,8 MB)
Piirissaare_ÜP_joonis (9 MB)
• Piirissaare_ÜP_lisad.pdf (39,9 MB)
ÜP_munitsipaliseeritavate_maade_kaart (0,2 MB)
• Piirissaare_KSH_aruanne.pdf (maht 18,6 MB)
• Piirissaare_KSH_lisad.pdf (22,9 MB)

Avalik väljapanek toimus 17.02.2016-16.03.2016. Avalik arutelu toimus 23. märtsil Tartu Maavalitsuse saalis.
Piirissaare vallamajas oli arutelu 02. märtsil 2016.
Piirissaare üldplaneeringu KSH aruanne kiideti Keskkonnaameti poolt heaks 15.04.2016 kirjaga nr 6-5/16/79-3.

Piirissaare valla üldplaneering kehtestati 11.05.2016 Piirisaare Vallavolikogu määrusega nr 14.