Kunda prügila keskkonnauuring

Meie meeskonda kuuluvad mitmete erialade ja valdkondade keskkonnaeksperdid, mistõttu oleme võimelised läbi viima mitmekülgseid keskkonnauuringuid ja andma eksperthinnanguid.

Keskkonnauuringud sisaldavad üldjuhul andmete kogumist (näiteks vee- ja pinnase proovid), andmete töötlust, andmete analüüsi ning eelnevale tuginedes teeme järeldused ja anname soovitused.

Anname keskkonnakonsultatsioone ja nõustame keskkonnaalastel teemadel.

Näiteid tehtud töödest:
• Tsisternvagunite lekkest põhjustatud reostuse uuring Sonda ja Tapa raudteejaamas (2017);
• Tapa training range complex pinnaseuuring (2017);
• Eksperthinnang koostatava Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ja joonise kohta ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta kinnistu piirist (2017);
• Kunda suletud prügila keskkonnaseisundi hindamine (2016);
• Keskkonna alusuuringu kava kaitseväe keskpolügooni territooriumil (2016);
• Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja reostunud põhjasetete reostusuuring (2015);
• Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Endise Priimetsa asfaltbetoonitehase reostusuuring (2015);
• Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Endise Härma asfaltbetoonitehase reostusuuring (2015);
• Selja jõe valgala reostuskoormuse uuring (2015);
• Audru poldri hoiuala veerežiimi uuring (2015);
• Anne kanal I seisundi uuring suplusvee kvaliteedi tagamiseks (2014);
• Põlvamaal Põlva vallas Peri külas Mõisa tee 13, Peri vesiveski A4 katastriüksuste ja Peri paisu ekspertarvamus (2014);
• Mustjõe tugevasti muudetud veekogumi test.  Ekspertarvamus (2014);
• Kuivendamise mõju väljaselgitamine rannaniitudele ja muudele liigniisketele kooslustele (2014);