Meie tegevusvaldkonda kuuluvad:
• prügilate sulgemise projekteerimine;
• uute prügilate projekteerimine;
• sulgemiskavade koostamine;
• reostusuuringud ja reostuste likvideerimise projekteerimine;
• põllumajandushoonetega seotud projekteerimistööd (sõnnikuhoidlad, vertikaalplaneerimine jmt).

Näiteid tehtud töödest:
• Tudulinna katlamaja endiste masuudihoidlate jääkreostuse likvideerimine, reostusuuring ja eelprojekt (2019);
• Maadevahe endise asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamine, tööprojekt (2018);
• Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemisprojekt, tööprojekt (2018);
• Priimetsa endise asfaltbetoonitehase jääkreostuse uhutustamine (2018);
• Tapa training range complex pinnaseuuringu aruanne (2017);
• Kukruse-Jõhvi ja Kroodi settebasseinide seire (2016);
• Võru, Kose tee 8 jääkreostuse uuring ja likvideerimise tegevuskava (2016);
• Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekt (2015-2016);
• Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise eelprojekt (2015-2016);
• Endise Raadi lennuvälja jääkreostuse ohutustamise eelprojekt (2015);
• Ämari lennuvälja jääkreostuse likvideerimise eelprojekt (2015);
• Endise Priimetsa asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise eelprojekt (2015);
• Endise Härma asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise eelprojekt (2015);
• Endise Laekvere asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise eelprojekt (2015);
• Vaivara ohtlike jäätmete prügila IV kärje vahekatmine (2015);
• Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannikulõugaste taastamistööde ja kaitseala loodusliku veerežiimi parendustööde projekteerimine LIFE+ projekti Urbancows raames (2014);
Sillamäe prügila sulgemine, tööprojekt (2014);
• Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, Tallinn-Väike veduridepoo, Tapa veduridepoo, Tapa vagunidepoo, Ahtme mnt 86 ABT, Narva ABT, tööprojektid (2011-2012);
• Kehra prügila kompleksi tavajäätmete ladestusala sulgemine, põhiprojekt (2012);
• Kehra prügila kompleksi tselluloositootmise tööstusjäätmete ladestusala sulgemine (2012);
Keila jõe vasakharu veevoolu taasavamine ja ökoloogiline tervendamine (2010);
• Viraku ja Mäekse prügila sulgemisprojekt ja sulgemiskava;
• Adiste prügila sulgemisprojekt ja sulgemiskava;
• Vaivara ohtlike jäätmete prügila kärgede III ja IV sulgemiskuju projekti II etapp;
• Koonga, Linnumänniku ja Mutsu prügilate sulgemiskava ja sulgemisprojekt;
Balti Elektrijaama tuhavälja nr. 2 sulgemine, Platside nr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 sulgemine, Põhiprojekt;
• Balti Elektrijaama tuhavälja nr. 2 sulgemine, Sademevee ärajuhtimine, eelprojekt;
• Narva olmejäätmete prügila sulgemisprojekt;
• Laguja prügila sulgemine;
• Nakro AS nahatööstuse jääkide jääkida prügila sulgemisprojekt ja selle muudatused;
• Nõrava prügila sulgemiskava ja sulgemisprojekt;
• Rakke prügila sulgemiskava ja sulgemisprojekt;
• EOS-Termoil terminali reostuse mahuarvutus ja õlipüüdur;
• AS Nakro nahatööstuse jääkide prügila sademevee ärajuhtimine;
• Aardlapalu prügila kompostimisväljak;
• Aardlapalu prügila sulgemisprojet ja selle muudatused;
• Vaivara ohtlike jäätmete prügila kompostimisväljak;
• Vaivara ohtlike jäätmete prügila kärgede III ja IV sulgemiskuju projekt;
• Narva olmejäätmete prügila õlireostuse likivideerimine;
• Euroopa naaritsa elupaikade taastamise projekteerimine;