Meie tegevusvaldkonda kuuluvad:
• tiikide, järvede, kraavide projekteerimine (eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumis);Projekteerimine
• veekogude korrastamise projekteerimine;
• paisude seisukorra hindamine ja projekteerimine;
• kalapääsude projekteerimine;
• kaldakindlustuste projekteerimine;
• truupide projekteerimine;
• liigniiskuse likvideerimise projekteerimine;
• vertikaalplaneerimine;
• hüdroloogiliste ja hüdrauliliste arvutuste tegemine;
• veetaseme reguleerimise eksperthinnangute koostamine jmt;
• väikesadamate projekteerimine.

 Näiteid tehtud töödest:
• Audru poldri hoiuala veerežiimi reguleerimine, ehitusprojekt (2019);
• Soodevahe kraavide (Suur-Sõjamäe tn – Pirita jõgi) läbilaskevõime hinanng (2018);
• Audru poldri hoiuala veerežiimi reguleerimine, eelprojekt (2018);
• Laukasoo veerežiimi taastamise projekt (2018);
• Pargi maaüksuse sademeveetiigi rajamine, eelprojekt (2018);
• Roodu aiandusühistu territooriumi liigniiskuse vähendamise projekt (2017);
• Soosaare soo veerežiimi taastamise projekt (2017);
• Käo tiigi puhastamine (2017);
• Feodorisoo kraavide sulgemine, eksperthinnang (2017);
• Pühajärve Sõjatamme tiigi puhastamine (2017);
• Tartu Peetrituru tiigi saneerimisprojekt;
• Maanteeameti poolt rajatud Tallinna ringtee äärsete settebasseinide seire ja projektile vastavuse kontroll;
Ahja jõel asuvale Vedela paisule kalapääsu rajamine, tööprojekt;
• Räägu veskijärve paisu kalapääs, tööprojekt;
• Kehra paisu kalapääs;
Kalade rändetingimuste parandamine vooluveekogudel, tööprojektid;
Pilistvere paisu kalapääs eelprojekt ja tööprojekt;
• Valgejõel asuvale Vahakulmu paisule elektrilise varja rajamine, tööprojekt;
• Sõmeru jõe uuendamine ja ökoloogilise seisundi parandamine, tööprojekt;
• Kehra paisu kalapääs;
• Valgamaal otepää vallas Märdi kinnistul asuva Märdijärve paisu eelprojekt;
• Viljandimaal Tarvastu vallas Pikru paisu tehnilise seisukorra hinnang;
Valguta poldri veetaseme reguleerimie eksperthinnang;
• Kehra paisu taguse settekihi paksuse ja selle eemaldamise tehnoloogia määramine, eksperthinnang;
• Tartu maakonnas Ülenurme vallas Tüki külas asuva Tüki silla läbilaskevõime arvutus;
• Isevoolse äravoolukraavi projekteerimine liigvee ärajuhtimiseks Kohtla-Järve linnaosa tööstuspiirkonnas asuva tööstusettevõtte Eastman Spetcialities OÜ territooriumilt;
• Jõgevamaa Pala vald Pala küla ökopaisjärve projekt;
• Narva veehoidla pinnaspaisu uuringud ja rekonstrueerimislahenduse väljaselgitamine;
• Kohtla-Järve Järve linnaosas tööstuspiirkonna liigveeprojekti raames Järveküla tee, Kivi tee ja Uus-Tehase tn ning AS VKG Energia ladestusala piirkonnas teeäärsete kraavide puhastamise ja rekonstrueerimise projekt;
• Piirissaare sadama juurdepääsukanali projekteerimistööd;
• Pääsküla jõe Laagri lõigu puhastamine ja jõeäärsete alade korrastamine põhiprojekt;
• Eesti Põllumajandusmuuseumi territooriumil paikneva tiigi ja kraavi puhastamine;
• Mosina kü kaldakindlustuse projekteerimine;
• Pühajärve puhkekodu tiigi projekt;
• Jõgevamaa Tabivere vald Uhmardu küla Saareste vähitiigid põhiprojekt;
• Kösti maaüksuse tiikide rekonstrueerimisprojekt;
• Pärnumaa Saarde vallas Laiksaare külas asuvate Tomsoni ja Aleksandri kinnistute tiigi äravoolukraavi ja regulaatori projekt;
• Marja talu kalatiik;
• Leoki katastriüksusel asuvate kalatiikide planeering;
• Kehra paisu taguse settekihi paksuse ja selle eemaldamise tehnoloogia määramine, eksperthinnang;
• Võrtsjärve piirkonna Pikassilla puhkeala randumissillad;
• Jõesuu puhkeala randumissild;
• Savipaju katastriüksuse randumissillad;
• Võrtsjärve piirkonna Vooremäe puhkeala randumissild;
• Laaksaare sadama rekonstrueerimisprojekt;