Planeeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine kalakasvatustiikide ning nende juurde kuuluva taristu ja abihoonete püstitamiseks. Kinnistule kavandati kokku 8 kalatiiki, pealevoolu- ja väljavoolukanalid ning settetiik. Suurveeaegse üleujutuse mõjude vähendamiseks  kavandati kalakasvanduse ümber pinnasvall.

Planeering kehtestati 24.05.2017.

Planeeringuala pindala: ca 7,8 ha.