Teostame vee-, sademevee-, reoveekanalisatsioonitorustike ning reoveepuhastite projekteerimist.

 Joonis: Kobras OÜ / Põldmarja tn 2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise projekt.

Näiteid tehtud töödest:
• Tähe 15 parkla ja sademeveekanalisatsiooni rajamine, põhiprojekt (2018);
• Sõpruse pst 8 ja 8a parkla sademevee ärajuhtimise projekt (2018);
• Võru tn 3/3a sademeveesüsteemi rekonstrueerimine (2018);
• Türi linn, Vabriku pst 45 vertikaalplaneering ja sademevee ärajuhtimine (2017);
• Kuslapuu tn 7a sademevee- ja drenaažitorustikud (2017);
• Tartu Toomkiriku ümbruse vertikaalplaneering ja sademevee ärajuhtimine (2016);
• Tähtvere spordipargi kunstlume tootmise süsteem;
• Tartu linn Metshaldja 54 kinnistu vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik;
• Sademevee kogumissüsteemi projekti koostamine Kiviõli linnas asuvatelt Turu 5 ja 5a katastriüksustelt;
• Tabivere alevik, Kalda tn 15 elamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine;
• Põldmarja tn 2 ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrguga liitumise projekt;
• Vana-Narva mnt 5b sademevee ärajuhtimine;
• Tartu maakonnas Soinaste külas asuva maaparandusehitise torueesvoolu rekonstrueerimisprojekt;
• Nõo aleviku sademeveekanalisatsioon Kirsi-Oja tänava lõigus;
• Tiigrisilma 6/8/8a kü projekteeritud parklalt sademevee torustiku projekteerimine.