Meie töövaldkonda kuuluvad:
• keskkonnamõju hindamine (KMH);
• keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH);
• keskkonnamõju eelhindamine;
• keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamine;
• Natura 2000 hindamine:
Natura-eelhindamine;
Natura asjakohane hindamine;
alternatiivide kaalumine;
erandi tegemine.

Kobras OÜ keskkonnaeksperdid omavad pikaajalist kogemust keskkonnamõju hindamiste alal.

Meie keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:
Urmas Uri KMH0046
Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib juhtekspert Urmas Uri.

Suletud Aardla prügila
Foto. Suletud Aardlapalu prügila.


Näiteid keskkonnamõju hindamise (KMH) ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) töödest:
• Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemise KMH – nõuetele vastavaks tunnistatud 17.10.2018;
• Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse keskkonnakompleksloa muutmise taotluse KMH – nõuetele vastavaks tunnistatud 06.09.2018;
• Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjääri maavara kaevandamise KMH – nõuetele vastavaks tunnistatud 06.07.2017;
• Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne (2016) – heakskiidetud 29.11.2016;
• Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (2016) – heakskiidetud 01.12.2016;
• Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (2016) – heakskiidetud 16.06.2016;
• Piirissaare üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (2016) – heakskiidetud 15.04.2016;
• Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine (2016) – heakskiidetud 12.02.2016;
• Harjumaa, Kernu vald, riigi põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2015) – heakskiidetud 16.10.2015;
• Endise Rakke lubjatehase prügila sulgemiskava keskkonnamõju hindamine (2015) – heakskiidetud 30.04.2015;

vaata veel töid ...

• Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri V liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine (2013) – heakskiidetud 20.03.2013;
• Harjumaa Anija vald Ülejõe küla Kehra prügila kompleksi (tavajäätmete ja tselluloositootmise tööstusjäätmete ladestusala) sulgemisega kaasneva keskkonnamõju hindamine (2012) – heakskiidetud 17.05.2012;
• Tartumaa Rannu vald Sangla küla Sangla külas paikneva üleriigilise tähtsusega Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine (2011);
• Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu “Põhimaantee nr 4 (E 67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0”. Keskkonnamõju strateegiline hindamine (2011);
• Jõgevamaa Pala vald Pala küla Pala ökopaisjärve vee erikasutusloa taotlusega kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine (2011);
• Ida-Virumaa Mäetaguse vald Mäetaguse valla Kiikla küla kaevandusveel baseeruva kaugküttevarustuse poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine (2010);
• Tartu Põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2010);
• Põlvamaa, Põlva vald, Aarna küla, Kadaja lasketiiru detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju
strateegiline hindamine (2010);
• Tartumaa, Tartu linn, Aardla tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2009);
• Põlvamaa, Põlva vald, Adiste küla, Adiste prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine (2009);
• Tartumaa, Haaslava vald, Haaslava küla, Sadama tee 1 vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine (2009);
• Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Pääsküla eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2009);
• Tartumaa, Tartu linn, Betooni tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2009);
• Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2009);
• Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Nõmme eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2009);
• Tartumaa ja Viljandimaa, Verevi küla Rannu vald, Vaibla küla Kolga-Jaani vald Jõesuu puhkeala randumissilla põhiprojekti keskkonnamõju hindamine (2009);
• Rakvere linn Kauba tänavat ja Arkna teed ühendava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2008);
• Tapa linna Ambla maantee ja Valgejõe puiestee vahelise eritasandilise raudteeülesõidukoha keskkonnamõju hindamine (2008);
• Võrumaa Mõniste vald Mõniste küla Mõniste järve vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine;
• Jõgevamaa Jõgeva linnas Turu 7a asuva kinnistu detailplaneeringu alusel projekteeritavate ehitiste keskkonnamõju hindamine (2008);
• Ida-Virumaa Narva linn Narva heitveepuhastusjaama mudaplatsi ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine (2008);
• Tartumaa Tähtvere vald Rahinge küla Tartu Agro AS Rahinge veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine (2007);
• Valgamaa Hummuli vald Piiri küla Asu farmi maaüksusel asuvate kasutuskõlbmatute põllumajandushoonete lammutamise ja uue veisefarmi kompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine (2007);
• Jõgevamaa Põltsamaa vald Mõhküla küla Rehe kinnistu detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste (betoonitehase ehitamine) keskkonnamõju strateegiline hindamine (2007);

Näiteid keskkonnamõju eelhinnangutest:
• Riigitee 1 Tallinn-Narva ja 17163 Sõmeru-Katela ristmiku ümberehituse põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnang (2019);
• Võru, Luha tn 16 kinnistu ja lähiala DP keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2019);
• Haanja külas tehislume tootmissüsteemi DP keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2018);
•  Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, Hallhundi tee ja Ravila tn vahelise ala DP keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2018);
• Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 0-19,233 asuva Erastvere-Põlva lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2018);
• Pärnu linnas Paikuse alevis Kooli tee 12 kinnistule olemasoleva autosõiduõpperaja rekonstrueerimise ja laiendamise projekti keskkonnamõju eelhinnang (2018);
• Riigitee nr 19278 Sindi-Lodja-Silla km 0,000-3,659 lõigu rekonstrueerimise keskkonnamõju eelhinnang (2018);
• Rahinge regionaalse reoveepuhasti põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2017);
• Estreftransservice AS väetiste käitlemise käitamisloa taotluse keskkonnamõju eelhinnang (2017);
• Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste Natura-eelhindamine (2016);

vaata veel töid ...

• Kunda linna Jaamajõe maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• Rõngu vallas Käärdi alevikus Mesika tn 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• Riigitee 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 93,048-101,268 Kõpu-Pärnu maakonna lõigu remondi põhiprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2016);
• Kuremäe küla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• Tartu Vaksali tn tunneli ja viadukti eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang (2016);
• Udria küla Lasketiiru kinnistu detailplaneeringu kavatsusele keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• Pärnu linnas Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• Võibla külas asuva Lõo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2016);
• Endise Priimetsa asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise  keskkonnamõju eelhinnang (2015);
• Endise Härma asfaltbetoonitehase Jääkreostuse likvideerimise keskkonnamõju eelhinnang (Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015);
• Ämari lennuvälja jääkreostuse likvideerimise keskkonnamõju eelhinnang (Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015);
• RMK Järvamaa metskonnas kavandatava metsakuivenduse (Norra_PÜ-90, Norra_ÜP-75, Pedaniku_TTP-533 ja Vaali pkr maaparandusehitiste) rekonstrueerimise keskkonnamõju eelhinnang (2015);
• Tartu linnas Turu tn 48, Turu tn 56a ja osaliselt Ringtee tänav T95 maaüksuste ehitusjäätmetega täitmise keskkonnamõju eelhinnang (2015);
• Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 156,2-159,4 asuva Vapramäe-Elva lõigu projektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2015);
• Võru linnas Kalmuse tn 16a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kavatsusele keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2015);
• Antsla linna läbivate ning Antsla ja Urvaste vallas asuvate riigimaanteede korrastamise projektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2014);
• Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 30,70 – 40,751 asuva Alatskivi – Kodavere lõigu rekonstrueerimise tehnilise projektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2014);
• Ilmatsalu külas Kalatiikide maaüksuse (83101:002:0004) ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju eelhinnang (2014);
• Räägu veskijärve kalapääsu eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2014);
• Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu ümbersõidu I ehitusala tehnilise projekti korrektuuriga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2014);
• Jägala jõele Kehra paisule rajatava kalapääsu keskkonnamõjude eelhinnang (2013);
• Riigimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 92,0-97,0 Lokuta-Türi lõigu taastusremondi tehnilise projektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2013);
• Riigimaantee 17135 Saksi-Porkuni km 6,54 Naska maaüksuse karjatunneli ehituse tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang (2013);
• Navesti jõe Pilistvere paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang (2013);
• Kõrvalmaantee nr 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu km 4,253 – 7,372 asuva lõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti ja Tüki silla tööprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2013);
• Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 75,715 – 78,749 Türi vallasisese linna lõigu remondi tehnilise projektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2013);
• Võhandu jõele Utita veskipaisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang (2013);
• Tugimaantee nr 46 Tatra-otepää-Sangaste km 12,9 – 25,7 asuva Makita – Otepää lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang (2012);
• Tartu linnas Raja tn 31a kinnistu (kü 79503:001:0004) detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (2012);
• Ahja jõele Roti paisule kalapääsu rajamise, paisu korrastamise ning jõesängi puhastamise eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang (2012);
• Kõrvalmaantee nr 22132 Ülenurme-Külitse km 0,34 – 6,20 remondi eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhinnang (2012);
• Tartumaa Vara ja Alatskivi vald riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4 – 30,7 Meoma-Alatskivi lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang (2011);
• Tartumaal Rõngu vallas Rannaküla külas asuvale Hingu kinnistule (kü 69401:002:0202) Võrtsjärve ranna ehituskeeluvööndisse rajatud paadikuurist tingitud võimaliku keskkonnamõju eelhinnang (2011);
• Tartumaa Tartu vald Tila külas asuva Kobrulehe maaüksuse (79403:002:0802) ja lähiala detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju eelhinnang (2011);
• Ida-Virumaa Vaivara vald Auvere küla Vete kalakasvanduse eelprojektiga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju eelhinnang (2011);
• Põlvamaa Värska ja Orava vald Värska-Petseri ühendusteede remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang (2011);