Meie töövaldkonda kuuluvad:
• vee erikasutusloa taotlused;Vedelä pais
• keskkonnakompleksloa taotlused;
• geoloogilise uuringu loa taotlused;
• maavara kaevandamise loa taotlused;
• jäätmeloa taotlused;
• välisõhu saasteloa taotlused.

Foto. Vedelä pais (R. Järvekülg, 2014)
Vee erikasutusloa taotlused

Koostame vee-erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa saamiseks vajalikke taotlusi.

Vee erikasutusluba on kiritõend tegevuse lubamiseks, milles teatatakse tingimused kasutatava vee hulga, suubla ning veekasutusega kaasnevate kohustuste ja piirangute kohta (veeseadus § 2). Veeseaduse¹ § 8 lõikes 2 on toodud tegevused ja olukorrad, mil vee erikasutusloa omamine on kohustuslik.

Keskkonnakompleksloa taotlused

Koostame keskkonnakompleksloa saamiseks vajalikke taotlusi.

Kompleksloaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastuse kandumise ühest keskkonnaelemendist (vesi, õhk, pinnas) teise (tööstusheite seadus § 7 lg 2).

Tööstusheite seadus¹ sätestab tegevusvaldkonnad ning Vabariigi Valitsuse määrus 06.06.2013 nr 89 täpsustab nimetatud valdkondade künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba.

Geoloogilise uuringuloa taotlused

Koostame geoloogilise uuringuloa saamiseks taotlusi. Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa omanikul on õigus töö käigus maapõuest võtta ja kasutada töö tegemiseks loas märgitud kivimit, setendit, vedelikku või gaasi koguses, mis on vajalik selle omaduste, rikastatavuse ja kasutatavuse määramiseks. Kaevetöid võib teha ulatuses, mis on üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu jaoks vajalik (maapõueseadus § 7 lg 2).

Maavara kaevandamisloa taotlused

Koostame maavara kaevandamise loa taotlusi. Kaevandamise loa alusel tekib õigus kaevandada maavara (maapõueseadus § 25 lg 1).

Jäätmeloa taotlused

Koostame jäätmeloa taotlusi. Jäätmeluba annab jäätmeid käitlevale isikule või jäätmetekitajale õiguse taotletud jäätmekäitlustegevuseks või jäätmete tekitamiseks (ette nähtud tegevusvaldkondades) ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused (jäätmeseadus § 73).

Välisõhu saasteloa taotlused

Koostame välisõhu saasteloa taotlusi. Välisõhu saasteluba ja erisaasteluba on dokumendid, mis annavad välisõhu kaitse seaduses sätestatud juhtudel õiguse viia saasteaineid paiksest saasteallikast välisõhku ning määravad selle õiguse kasutamise tingimused (välisõhu kaitse seadus § 67 lg 1).


Näiteid tehtud töödest:
• Ilmatsalu külas Kalatiikide maaüksusele (83101:002:0004) tehisjärve rajamise vee erikasutusloa taotlus (2016);
• Valga lihatööstuse vee erikasutusloa taotlus (2015);
• Vedelä paisu ja kalapääsu rajamise vee erikasutusloa taotlus (2015);
• Räägu veskijärve vee erikasutusloa taotlus (2014);
• Tapa paisul Valgejõe paisutamise ning kalapääsu rajamise vee erikasutusloa taotlus (2014);
• Põlvamaa, Värska vald, Värska alevik Värska Vesi AS vee erikasutusloa taotlus (2014);
• Vasalemma jõel asuva Laitse paisjärve paisutamise ning kalapääsu rajamise vee erikasutusloa taotlus (2014);
• Valgejõel asuva Vahakulmu järve paisutamise ning kalapääsu rajamise vee erikasutusloa taotlus (2014);

• Põltsamaa jõel asuva Ao II paisule kalapääsu rajamine. Taotlus vee erikasutusloa muutmiseks (2014);
• Tartumaa Tartu vald Kobratu küla Kobratu V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine (2013);
• Eesti Teed AS Järvepera II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse koostamine (2013);
• Vändra OÜ Viratsaare noorlooma veisefarmi keskkonnakompleksloa taotlus (2012);
• Hummuli Agro OÜ suurfarmi katastriüksusel asuva veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotlus (2012);
• Tartumaa Vara vald Selgise küla Järvepera II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine (2011);
• Valga maakond, Hummuli vald, Soe küla, Hummuli Agro OÜ keskkonnakompleksloa taotlus;