Aitame kohalikel omavalitsustel läbi viia üldplaneeringute koostamise protsessi nii koostaja kui konsultandi rollis.

Üldplaneering võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimistingimuste andmisel (detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel).

Meie meeskonda kuuluvad pikaajalise kogemusega planeerijad ja keskkonnaeksperdid, kelle abiga on võimalik paralleelselt üldplaneeringu koostamisega läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Näiteid kehtestatud üldplaneeringutest ja KSH-dest:
Piirissaare valla üldplaneering ja KSH (2016) – ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maa- ja veealade kasutus- ja ehitustingimuste määramine ja täpsustamine;
Koonga valla üldplaneering ja KSH (2016) – valla üldise ruumilise arengu kujundamine, detailplaneerimise kohustusega alade ja
juhtude ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste määramine;
Mäetaguse valla üldplaneering (2014) – valla üldplaneeringu koostamise konsulteerimine ja kaartide koostamine

Näiteid maakonnaplaneeringute koostamisel osalemisest ja läbiviidud KSH-dest:
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu kaardid ja KSH (2016);
Pärnu maakonnaplaneering ja KSH;
• Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Põhimaantee nr 4 (E 67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0” KSH (2011)

Hetkel töös:
• Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine;
• Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• Peipsiääre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine;
• Türi valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine;
• Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• Rakvere valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• Otepää valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine;
• Paide linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine;