Pärnu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine,  tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid.

Maakonnaplaneeringu KSH eesmärgiks oli leida parim võimalik lahendus maakonna arenguks, tagades sealjuures elukeskkonna jätkusuutlik kasutamine, maastiku kaitse ja ressursside ratsionaalse ning heaperemehelik kasutus ja kaitstavate alade ja objektide kaitse-eesmärkide täitmine.

Lisaks koostati maakonnaplaneeringu jaoks Pärnu maakonna maavarade ülevaade.

Maakonna planeeringu koostamisel osalesid:
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija;
• Urmas Uri – keskkonnaekspert (litsents KMH0046);
• Gerli Kull – keskkonnaekspert.

KSH koostamisel osalesid:
• Urmas Uri – keskkonnaekspert (litsents KMH0046), juhtekspert;
• Gerli Kull – keskkonnaekspert, vastutav täitja;
• Anne Rooma – keskkonnaekspert;
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija;
• Kalev Sepp – loodusgeograaf;
• Ene Kõnd – ekspert, tehniline kontrollija.

KSH aruanne kiideti heaks 01.12.2016. a.