Üldplaneeringu eesmärgiks oli Piirissaare valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maa- ja veealade kasutus- ja ehitustingimuste määramine ja täpsustamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks oli eelkõige parima planeerimislahenduse leidmine, pidades silmas võimalikke arenguid tulevikus.

ÜP koostamisel osalesid:
• Urmas Uri – geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimustega tegelev ekspert;
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija, projektijuht (Volitatud maastikuarhitekt, tase 7);
• Kadri Kattai – maastikuarhitekt-planeerija;
• Reet Lehtla – maastikuarhitekt-planeerija, konsultant;
• Erki Kõnd –  projekteerija, konsultant;
• Ene Kõnd – tehniline kontrollija.

KSH koostamisel osalesid:
• Urmas Uri – KSH juhtekspert;
• Ene Kõnd – keskkonnaekspert, geoloog, vastutav täitja;
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija, ekspert;
• Gerli Kull – keskkonnaekspert, Natura-eelhindamine;
• Kadri Kattai – maastikuarhitekt-planeerija, tehniline kontrollija.

KSH aruanne kiideti heaks 15.04.2016.

Üldplaneering kehtestati 11.05.2016.