Üldplaneeringu eesmärgiks oli Koonga valla üldise ruumilise arengu kujundamine, detailplaneerimise kohustusega alade ja juhtude ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste määramine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks oli eelkõige parima planeerimislahenduse leidmine, pidades silmas võimalikke arenguid tulevikus.

ÜP koostamisel osalesid:
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija, ekspert (Volitatud maastikuarhitekt, tase 7);
• Urmas Uri – geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimustega tegelev ekspert;
• Kadri Kattai – maastikuarhitekt-planeerija;
• Reet Lehtla – maastikuarhitekt-planeerija, konsultant;
• Ene Kõnd – tehniline kontrollija.

KSH koostamisel osalesid:
• Urmas Uri – KSH juhtekspert;
• Anne Rooma – keskkonnaekspert, geoloog;
• Gerli Kull – keskkonnaekspert;
• Noeela Kulm – keskkonnaekspert;
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija, ekspert;
• Ene Kõnd – ekspert, tehniline kontrollija.

KSH aruanne kiideti heaks 16.06.2016. a.

Üldplaneering kehtestati 05.07.2016. a.