Planeeringu eesmärgiks oli uue loodusliku kaldajoonega tehisveekogu rajamine, amortiseerunud kalatiikide maa-alale elamukruntide moodustamine, maa kasutamise sihtotstarbe määramine, teedevõrgu korrigeerimine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

Planeering kehtestati 29.01.2016.

Planeeringuala pindala: ca 10 ha.