Planeeringu eesmärgiks oli Küütri tn 5 krundile ehitusõiguse määramine viiekorruselise ärihoone püstitamiseks (krundi kasutusotstarve toitlustus- ja teenindushoone, büroohoone, majutushoone), tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, oluliste arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna ja heakorratingimuste määramine, juurdepääsude ja parkimise lahendamine ning servituutide vajaduse määramine.

Planeering kehtestati 09.06.2016.

Planeeringuala pindala: ca 0,3 ha.