Planeeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine väikesadama väljaehitamiseks, maa-ala osaline jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine, valla üldplaneeringus kompaktse asustusega ala piiri suurendamine ja ehituskeeluvööndi vähendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, oluliste arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna- ja heakorratingimuste määramine, juurdepääsude ja parkimise lahendamine ning servituutide vajaduse määramine.

Planeering kehtestati 17.06.2016.

Planeeringuala pindala: ca 11 ha.