Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Saarjärve kinnistu maa-ala elamukruntideks jagamine ning kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine. Kokku moodustati 7 uut krunti.

Planeering kehtestati 05.10.2016.

Planeeringuala pindala: ca 12 ha.