Planeeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine kruntideks, maa kasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine elamupiirkonna rajamiseks. Planeeringuga lahendati ka kruntidele juurdepääsud, teealad, hoonete tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning heakorra küsimused.

Planeering kehtestati 02.10.2017.

Planeeringuala pindala: ca 5,1 ha.