Pakume abi ja konsultatsiooni kogu planeeringuprotsessi ulatuses, alates esmasest kliendi nõustamisest enne planeeringu algatamist kuni planeeringu kehtestamiseks vajalike toiminguteni.

Koostöös kolleegidega saame pakkuda täiuslikku komplekti: kõigepealt ala mõõdistamist, mille põhjal planeering koostatakse, seejärel erinevate keskkonna- ja

projekteerimisküsimuste lahendamist planeeringu mahus ning planeeringujärgselt kruntide väljamõõtmist ja katastrisse kandmist ning lõpuks vee- ja kanalisatsiooni-torustike või muude vesiehitiste ning maastikukujunduse projektide koostamist.

 

Planeeringuprotsessis kuulub meie töövaldkonda järgnev:
• Soovi korral nõustame klienti enne planeeringu algatamist, vajadusel koostame kliendi jaoks planeeringu eskiislahendi, kus analüüsime võimalusi ja piiravaid tegureid ning ohte.
• Soovi korral nõustame klienti planeeringu algatamiseks vajalike materjalide kokkupanekul, sh koostame omavalitsuse nõudmise korral planeeringu eskiislahendi.
• Planeeringu algatamise järel vormistame esmase põhilahenduse, millele palume seisukohti kõigilt asjast huvitatuilt (klient, omavalitsus, tehnovõrkude valdajad jne), vajadusel viime läbi arutelusid nii töögruppides kui ka avalikkusega.
• Esmase põhilahendi heakskiitmise järel koostame planeeringulahendi, mis sisaldab vastavalt vajadusele kõike planeerimisseaduses ette nähtut: hoonestuse,

teede, haljastuse, tehnovõrkude paiknemised, põhimõtteline liikluslahendus, arhitektuurinõuded, omandi- ja kasutustingimused.
• Kooskõlastame lõpliku planeeringu nõutavate instantsidega (klient, omavalitsus, tehnovõrkude valdajad jne).
• Esitame materjalid omavalitsusele vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks.
• Vaidluste ja ümbermuutmiste otsuste korral teeme vajalikud muudatused.
• Esitame materjalid omavalitsusele planeeringu kehtestamiseks.
• Peale kehtestamist anname tellijale üle temale ette nähtud planeeringu eksemplarid.

Teostame nii kliendi etteantud soove kui pakume soovi korral ka ise lahendusi välja.

Näiteid kehtestatud detailplaneeringutest:
• Räni alevikus Paarmetsa maaüksuse ja lähiala detailplaneering (2018);
• Udria külas asuva Lasketiiru maaüksuse ning selle kontaktvööndi maa-ala detailplaneering (2018);
Vorbuse küla Vorbusemäe puhkeala detailplaneering (2017);
Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneering (2017);
Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja maaüksuse detailplaneering (2017);
Võru linnas Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneering (2017);
Jõerahu tn 18, Jõerahu tn 19, Jõerahu tn 21, Jõerahu tn 23, Jõerahu tn 25, Jõerahu tn 11,
Jõerahu tn 13 ja Jõerahu park kinnistute ja lähiala detailplaneering (2017);

Põlvamaa, Ahja vald, Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneering (2017);
Põlvamaal Saarjärve kinnistu detailplaneering (2016);
Nõva sadama piirkonna detailplaneering (2016);
Tartu, Küütri tn 5 krundi detailplaneering (2016);
Ilmatsalu, Kalatiikide kinnistu ja lähiala detailplaneering (2016);
Tartus Narva mnt 104 krundi detailplaneering (2015) – Peetri tn 33 kooli ja õpilaskodu hoone planeerimine;
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering (2015) – külastuskeskus, bussijaam, infopunkt, söögikoht, staadioni ruumid;

vaata veel töid ...

• Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (2015);
• Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Tuule tn 16, Tuule tn 18 ning Veski tn 18 kruntide detailplaneering (2015) – elamumaa;
• Tartu, Eha tn 8 krundi detailplaneering (2015) – elamumaa;
• Tartu, Riia tn 193 krundi ja lähiala detailplaneering (2015);
• Taara tänava ja Kalmuse tn 16A kinnistu vahelise ala detailplaneering (2014) – endise militaarala elamumaaks planeerimine;
• Paide Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistute detailplaneering (2015);
• Kavastu külas Palmako ja Mesimummi maaüksuste osaala ning Kõrtsi ja Müürinurga maaüksuste ning lähiala detailplaneering (2014) – tootmis- ja laohooned;
• Sõjatamme maaüksuse detailplaneering (2013) – Pühajärve Puhkekodu SPA ja puhkekeskuse laiendus;
• Mäetaguse katlamaja detailplaneering (2013) – katlamaja planeerimine, sh ÜP muutmine;
• Hummuli puhkeala detailplaneering (2013) – puhkeala ja terviserajad, sh Väike-Emajõe ehituskeeluvööndi vähendamine;
• Raadi linnaosas asuva riigikaitsemaa detailplaneering (2013) – riigikaitsemaa;
• Luunja vallas Kavastu külas Tõllu Garaaži maaüksuse detailplaneering (2013) – puidutööstus;
• Hurmi külas asuva Roti vesiveski katastriüksuse nr 28502:003:0360 osaline detailplaneering (2012) –  paisu kalapääs, kitsenduste ulatuse määramine;
• Ülenurme valla üldplaneeringut muutva Räni küla Keskküla (katastritunnusega 94901:005:1085) kinnistu detailplaneering (2012) – korterelamud ja pereelamud;
• Põltsamaa linnas kingu tn 1B kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering (2012) – puidutööstuse hooned;
• Hummuli aleviku korterelamute piirkonna detailplaneering (2012) – abihooned, haljasalad ja transpordimaad;
• Turu tn 56 krundi detailplaneering (2011) – Tartu avavangla;
• Jõe tn 12 kinnistu detailplaneering (2011) – ujula-SPA-hotell;